ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz.104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o zasady „non profit”.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 4

Siedzibą władz jest Ośrodek Kultury w Krzemienicy.

§ 5

Stowarzyszenie po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło lub logo ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. wszechstronne wspieranie działania i rozwoju Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie” oraz przyjaciół i sympatyków zespołu jako kontynuatorów tradycji zapoczątkowanej przez jego twórców;
 2. działanie na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego społeczności lokalnej;
 3. promocja historii i tradycji Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie” jako nośnika dziedzictwa kulturowego Ziemi Krzemienickiej w kraju i za granicą;
 4. poszerzanie grona przyjaciół i sympatyków Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”;
 5. upowszechnianie wiedzy o kulturze ludowej i narodowej;
 6. kształtowanie rozwoju fizycznego oraz postaw wychowawczych i patriotycznych dzieci i młodzieży;
 7. promocja dziedzictwa kulturowego przyjaciół i sympatyków Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”;
 8. odtwarzanie tradycji i obyczajów ludowych i narodowych;
 9. wspieranie i promocja działalności artystycznej przyjaciół i sympatyków Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”;
 10. działanie na rzecz pobudzania twórczej aktywności, rozwoju pasji, zdolności i umiejętności aktorskich, zainteresowań teatralnych, plastyczno-technicznych, muzycznych, fotograficznych, dziennikarskich, zgodnego współżycia w zespole, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odpowiedzialności za słowa i czyny;
 11. propagowanie różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu;
 12. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 13. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 14. promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka;
 15. promocja i organizacja wolontariatu;
 16. działalność charytatywna;
 17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 18. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie szkoleń, treningów integracyjnych, koncertów, wyjazdów krajowych i zagranicznych Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie” oraz jego przyjaciół i sympatyków zgodnych z jego profilem działalności;
 2. organizację przedsięwzięć promujących historię, tradycję, dokonania i ofertę Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie” oraz jego przyjaciół i sympatyków;
 3. wsparcie naboru i szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych kandydujących do Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”;
 4. pomoc w pozyskiwaniu i konserwacji strojów, scenografii i pamiątek kultury ludowej niezbędnych w pracy Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”;
 5. integrację środowiska byłych członków Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie” oraz byłych, obecnych i przyszłych członków Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”, a także ich rodzin i sympatyków;
 6. popularyzację wiedzy na temat tańców ludowych i narodowych, obyczajów, strojów oraz tradycji;
 7. wspieranie i współdziałanie innych grup artystycznych i organizacji działających w gminie Czarna;

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. wspierających,
 3. uczestników,
 4. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia oraz zobowiązuje się do opłaty składki członkowskiej
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju. Osoba taka składa

pisemną deklarację popartą przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 13

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
 2. podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
 3. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje dowolne wsparcie intelektualne, organizacyjne, rzeczowe lub finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przez ZarządnStowarzyszenia.
 2. Członkom wspierającym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 15

 1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkom uczestnikom przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust.2 i 3. ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz.104, z późniejszymi zmianami)
 3. Z chwilą ukończenia 18 lat członek uczestnik nabywa pełne prawa i obowiązki członka Rzeczywistego
 4. Członek uczestnik zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 17

Członek rzeczywisty i uczestnik zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 18

Członek wspierający i honorowy zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 19

Członków rzeczywistych, uczestników, wspierających i honorowych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.

§ 20

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami rzeczywistymi.

§ 21

Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. pisemnej rezygnacji członka,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 4. śmierci członka,
 5. rozwiązania się Stowarzyszenia,
 6. na podstawie uchwały Zarządu z powodu naruszenia statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia i Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”

§ 22

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu,
 2. na podstawie uchwały Zarządu z powodu naruszenia statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia i Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”
 3. utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 4. rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 23

Członek uczestnik traci przynależność do Stowarzyszenia z takich samych przyczyn jak członek rzeczywisty, a także po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna prawnego.

§ 24

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
 2. pozbawienia tej godności uchwałą Zarządu w przypadku naruszenia statutu lub działania
 3. na szkodę Stowarzyszenia i i Zespołu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”
 4. rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 25

Członkom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 5 lat
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. Członkowie władz pełnią swe funkcje charytatywnie.

Walne Zebranie

§ 28

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. wybór i odwołanie Prezesa i członków Zarządu
  2. wybór Komisji Rewizyjnej, opiniowanie i rozpatrywanie jej wniosków
  3. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
  4. ustalanie wysokości składek i wpisowego
  5. podejmowanie uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Zarządu
  6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  7. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
  8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 2. Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członków zawiadamia Zarząd
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
  1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
  2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 5. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 29

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Nadzwyczajne Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Zarząd

§ 30

 1. Zarząd składa się z co najmniej 4 osób wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd spośród swojego składu wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, pozostałe osoby pełnią funkcję członków zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa. W przypadku nieobecności prezesa i w razie równej liczby głosów decyduje głos wiceprezesa.

§ 31

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu określa statut.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania,
 2. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 6. opracowywania projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
 7. inicjowania i prowadzenia innych spraw wynikających z uchwał Zarządu i postanowień statutu.
 8. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
 9. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
 10. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
 11. powoływanie komisji doradczych, problemowych i zespołów roboczych, które działają na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd
 12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 13. nabywanie, zbywanie majątku stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
 3. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

§ 35

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa statut.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 36

 1. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane i lokowane wyłącznie na koncie lub w kasie Stowarzyszenia.

§ 37

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
 2. zapisy, darowizny,
 3. dotacje budżetowe, subwencje,
 4. granty
 5. inne wpływy

§ 38

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych, udzielania pełnomocnictwa oraz składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika, Wiceprezesa i Sekretarza, Wiceprezesa i 1 członka zarządu. Osoby te muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 39

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
  2. w drugim terminie - zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.